ANAMUR'da HAVA   Muz Kralndan Bakan ALAYAN'a Villa
20.07.2013
Muz Kralndan Bakan'a Villa 12 Temmuz 2013, 09:13 gazetemuz Muz Kral olarak tannan,eski FENERBAHE yneticisi,nl iadam Hakan Bilal Kutlualp Bodrum'da ki villasn Ekonomi Bakan' Zafer alayan'a satt.
Muz Kralndan Bakan'a Villa
12 Temmuz 2013, 09:13 gazetemuz
Muz Kral olarak tannan,eski FENERBAHÇE yöneticisi,ünlü iadam Hakan Bilal Kutlualp Bodrum'da ki villasn Ekonomi Bakan' Zafer Çalayan'a satt.
naat yasan delen Bakan, restorasyon çalmalar için de 1 milyon dolarlk bütçe ayrd. Lüks villa sahibi olan Zafer Çalayan, hemen tadilata balad. naat yasan delen Bakan, restorasyon çalmalar için de 1 milyon dolarlk bütçe ayrd… Eko­no­mi Ba­ka­n Za­fer Ça­la­yan da Bod­ru­mlu ol­du. Ça­la­yan, Fe­ner­bah­çe­’nin es­ki yö­ne­ti­ci­si Ha­kan Bi­lal Kut­lu­al­p’­in Ya­l­ka­va­k’­ta­ki evi­ni 2.5 mil­yon do­la­ra (5 mil­yon TL) sa­tn al­d. 1 milyon $ indirim Ya­l­ka­vak Ca­sa­no­va Ev­le­ri­’n­deki vil­la­nn pi­ya­sa de­e­ri­nin 3.5 ila 4 mil­yon do­lar ol­du­u ö­re­nil­di. Kut­lu­al­p’­in, evi­ni sa­tn al­mak is­te­yen kii Ça­la­yan olun­ca 1 mil­yon do­lar in­di­rim yap­t­ öne sü­rül­dü. Ça­la­yan evi sa­tn alr al­maz da ta­di­la­ta ba­la­d. Ba­ka­n’­n ald ev iki ayr villann birlemesinden oluuyor. Bakan imdi villay yeniden iki ayr villa haline getiriyor. Kay­ma­kam­l­­n “Tu­rizm kö­tü et­ki­len­me­si­n” di­ye her yl 15 Ma­y­s’­ta in­a­at ça­l­ma­la­r­n dur­dur­ma­s­na ra­men Ça­la­ya­n’­n evin­de 4 ay ön­ce ba­la­yan ta­di­lat hz kes­me­di. Zafer Çalayan’n ta­di­lat için yak­la­k 1 mil­yon do­lar harcad ö­re­nil­di. Kom­u­lar is­yan et­ti Lüks vil­la­daki in­a­at ça­l­ma­la­r ise si­te sa­kin­le­ri­ni is­yan et­tir­di. Va­tan­da­lar, “Ta­di­lat yap­mak is­te­yen Ba­kan olun­ca ya­sak kal­k­yor mu?” di­ye­rek du­ru­ma tep­ki gös­ter­di. Ça­la­yan gi­bi Bod­rum Ya­l­ka­va­k’­ta vil­la sa­hi­bi olan­lar ara­sn­da Aziz Yl­d­rm, Tu­ba Ço­kun, Ön­der F­rat, Se­da Sa­yan da bu­lu­nu­yor.
 

 

Site sahibi: Bünyamin KOZAK - Muz Uzman - Danman- Anamur - bkozak@muz.gen.tr

Yasal Uyar: Yaynlanan haber ve yazlarn (kaynak olarak gösterilenler hariç) tüm haklar Bünyamin KOZAK'a aittir. Kaynak gösterilse dahi yaznn veya haberin tamam özel izin alnmadan kullanlamaz.
Ancak alntlanan yaz veya haberin bir bölümü, alntlanan habere aktif link verilerek kullanlabilir.

...

 


 

SERA SGORTASINDA ÖNDER
Muzcular | letiim | Muz Sempozyumu |
Aktif Ziyareti:35 Bugn Gelen: 215 Toplam Ziyareti: 2487936
ルイヴィトンのすべての製品は内部に作られ、その代わりに、安価な労働力を利用してのコストを削減するために、他の工場に委託ない独自の生産設備、彼らのビルダーから、ルイヴィトンiphoneケースのすべてを言うことですので、ルイヴィトンその優れた品質を保証する割引やオリジナルオーダーはありません。 フォルクスワーゲンは決してフルバッグではなく、価格は約10,000です。主なコンセプトは旅行なので、ファブリックであろうと技量であろうと、それは非常に耐久性があり、コスト効果があります。 また、バック地下鉄の若者はルイ・ヴィトンの記憶はほとんどいくつかの年齢の女性、小さいですが、私はこの「アート」モノグラム古い花を推測、それは一部の人々はの「経験」を楽しむことが必要です。あなたが老眼の優雅さと古典を理解し始めるならば、おめでとうが「ストーリー」の人に加わるかもしれません。 ルイヴィトン以外にも、デザイナーの変更後のシャネルiphoneケースとグッチは、若者の愛です。小さな香りはストリートトレンドの要素と調和し、90年代後半にグッチが無数に吸収することができます。 Gucciは90歳の若い女の子として、過去2年間に無数の女の子を実際に抱きしめています。あなたは商品のデザインが気分が良いと感じるかもしれません。