ANAMUR'da HAVA 


  Basnda Muz


Parat almad - Aksiyon dergisi 10-06-2000
Parat"' almad! Kamuoyu gnlerdir Gaziantep'teki parat operasyonuyla alkalanyor. Devletin kasasndan 500 trilyona yakn parann ilkokul mezunu ayn zamanda da bir dnem otobs muavinlii yapan biri tarafndan alnmas kafalar olduka kartrd.

Paraüt"' açlmad!

MEHMET BARANSU
Say: 288/ Tarih : 10-06-2000
Kamuoyu günlerdir Gaziantep'teki paraüt operasyonuyla çalkalanyor.
Devletin kasasndan 500 trilyona yakn parann ilkokul mezunu ayn zamanda
da bir dönem otobüs muavinlii yapan biri tarafndan çalnmas kafalar
oldukça kartrd.
Yasin Altnba adl hayali ihracatçya cumhurbakan tarafndan üstün
hizmet madalyas verilmesi, yapt hayrlardan (!) dolay vali tarafndan
ödüllendirilmesi, yolsuzlua bir çok bürokratn isminin karmas,
dikkatleri bu noktaya çevirdi. Aksiyon Dergisi olarak olayn ilk ortaya
çkt günü, kimin ne derece sorumlu olduunu ve bu operasyonun nerelere
kadar gidebileceini inceledik.

Paraüt operasyonu ad verilen olayn ilk ortaya çkmas M. Salih Keskin
adnda bir kiinin Gümrükler Genel Müdürü Fethi ahin Horoz'a göndermi
olduu ilk ihbar mektubuyla ortaya çkyor. Keskin, mektupta, Yasin
Altnba'n ismini vererek, bu ahsn muz, çay, eker, mazot, pirinç gibi
bir çok maddenin kaçakçln yaptn belirtiyor. Mallarn Suriye'den
Irak'a gönderilme imkan varken, Suriye'den gelen mallarn Türkiye'den
Irak'a gönderildiini ve bunun da bu mallarn Türkiye'de kalaca anlamna
geldiini ihbar ediyor. Kaçakçlarn kullanm olduu yöntem mektupta
ayrntl bir ekilde anlatlyor. Keskin, gümrük yetkililerinin de bu
kaçakçlkta ibirlii içinde olduunu belirtiyor. Mektubunda bir çok isim
veriyor.

hbarlar dizisi

Bu konuyla ilgili ikinci ihbar mektubu yine gümrük müstearlna
yazlyor. 15 ubat 2000 tarihinde bu kez Mersin Ziraat Odas Bakan
Salih Ongun, ayn konuyla ilgili ihbar yapyor. Ongun'un mektubunda da
hemen hemen ayn bilgiler yer alyor. hbarlar bununla snrl kalmyor,
mart aynda M. Salih Keskin imzal ihbar mektuplar birbiri ardsra bir
çok bakanla gönderiliyor. Mektup, 6 Mart ve 3 ubat tarihlerinde
dördüncü kez gümrük idaresine geliyor. Mart ay içerisinde Maliye
Bakanl ve Hazine ve D Ticaret Müstearlna da iki kez bu ihbar
mektubu gönderiliyor. Anamur'dan gönderildii söylenen mektuplardaki isme
ise bir türlü ulalamyor.

Maliye'ye, Hazine'ye ve Gümrük'e gönderilen tüm ihbar mektuplarna
ulatk. M. Salih Keskin imzal bu mektuplarda dikkati çeken en önemli
özellik, hepsinin ayn ifadeleri tamas. Yalçn Altnba'n kardei
Mustafa Altnba'n bu ihbar yapt da u günlerde çok ciddi olarak
konuuluyor.

Bu ihbarlardan sonra gümrük tekilat konuyu inceleme altna alp, 9 Mart
2000 tarihinde firmann muz ithalat yaptn söyledii depolarn
mühürlüyor. Ayn zamanda kanunsuz olmasna ramen, Irak ve Suriye'ye
transit ilemlerinin durdurulduunu bildiriyor. Dileri Bakanl ile
Tarm ve Köy leri Bakanl'na da ithalata ilikin yaz yazlyor ve
eldeki tüm bilgilerin bakanla iletilmesi isteniyor. Firmann
beyannamelerini incelemek üzere de iki kontrolör görevlendiriliyor.
Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakan Mehmet Keçeciler, bu ihbarn
kendilerine geldiini ve gerekli mercilere ilettiini söylüyor. Fakat bu
kadar önemli bir konu tam 4 ay önce ihbar edilmesine ramen, kamuoyu tüm
tutuklamalar, basknlar, beyannamelerin alnmasn, çileri
Bakanl'nn görevlendirmi olduu bir ekip tarafndan örendi. Bakann
bu kadar önemli bir konuda olayn sonuna kadar gitmesi gerekirken, havale
ettim demesi pek de tutarl görünmüyor.

Maliye ve Hazine D Ticaret Müstearlklarna da ihbar mektubu gitmesine
ramen konunun neden incelenmedii merak edilen bir dier konu. Bu
konularla ilgili olarak kendilerine ulamaya çalmamza ramen, Tunca
Toskay ve Sümer Oral'dan bir açklama alamadk. Tüm gözlerin gümrüe
çevrilmesinden dolay, Maliye ve DTM'nin açklama yapmaktan çekindikleri
ve olay gümrük ekseninde götürmeye çaltklar da iddia ediliyor. Maliye
Bakan Sümer Oral, gazeteci Yalçn Bayer'e; kendilerine ihbar mektubunun
gelmediini söylemi. Fakat ihbar mektuplarna bakldnda, 9 Mart
tarihinde Maliye Bakanlna da ihbarn gittii görülüyor.

Be kademeli soygun

Paraüt operasyonunda 5 ana unsur kullanlarak soygun gerçekletirilmi.
Bunlardan ilki, tevik sistemi. Serbest Bölge Uygulamas, Snr Ticareti,
Dahilde leme Rejimi ve Transit Rejimi ihlal edilerek bu paralar
hazineden çekilmi. Olaya bakldnda bir numaral sorumlu olarak Hazine
ve D Ticaret Müstearl görülüyor. Çünkü, Altnba Holding, sarartp
ihraç etmek kaydyla 3 bin ton muz için deil, tam 3 milyon ton muz için
izin alm. Bu izin D Ticaret Müstearl tarafndan verilmi. Devlet
Planlama Tekilat'ndan da tevik belgesi çkartlm.

Holding'in kaçakçlk yapmak amacyla ina ettii tesislere bakldnda,
bu tevikler sayesinde ina edildii anlalyor. Dahilde leme zin
Belgesi denen belge de D Ticaret Müstearl tarafndan veriliyor. Bu
belgeyi alan firmaya, devletin bütün kurumlar gerekli kolayl salyor.
Kolaylktan kast; tüm kurumlarn firmalarn ilemlerini yapmak zorunda
olmalar. Altnbalar da Dahilde leme Belgesi almlar. Dahilde leme
Belgesi, sadece kuma elbise yapacak irketlere verilmesine ramen, çay
ve eker ithalatna bile verilmi. D Ticaret Müstearl'nn bu
davran, adeta kaçakçl tevik etmi.

zin belgeleri

D Ticaret Müstearl'nn vermi olduu üç izin belgelesini elde ettik.
Muz ve çay operasyonuyla ilgili olarak verilen izin belgelerinde oldukça
çarpc rakamlar yer alyor. D Ticaret Müstearl, Altnba Holding'e
muz operasyonuyla ilgili olarak 1 milyon 800 bin dolarlk izin vermi. Çay
ithalat için ise 425 bin dolarlk bir izin verilmi. Bu izinlerden ilki 9
Haziran 1999, dier ikisi ise 11 Ocak ve 22 ubat 2000 tarihlerini
tayor.

Bu olaylarda soru iaretlerinin yöneldii dier bir kurum Devlet Planlama
Tekilat. DPT de, Altnba Holding'e sarartma tesisi için izin vermi.

Bu izinlerin anlam ise u; firmann bütün ilemleri, hiç bir zorluk
çkartlmadan yaplacak. Bu tevik ve izin belgelerinin bir dier anlam
ise tesislerin ve makinalarn yenilenmesi gerektiinde kolaylk salanmas
ve firmadan hiç bir vergi alnmamas. Mehmet Keçeciler bu konudan oldukça
ikayetçi. "Devletin iki önemli kurumu izin vermiler. Kanunen de
yapacamz hiç bir ey yok. Bu iki kurumun vermi olduklar belgelere
uymak zorundayz".

Keçeciler, paraüt operasyonuyla ilgilerinin olmadn belirtmek için,
ithal izin belgelerinde yapacamz bir ey yok derken, Transit
lemleri'ndeki sorumluluklarn gizlemeye çalyor. Altnba Holding,
Suriye'den ithal ettiini söyledii mallar, Irak'a göndermek istiyor.
Güzergah olarak da Suriye-Türkiye ve Irak rotasn çiziyor. Oysa muzlar
Suriye'den direkt Irak'a da gönderilebilir. Altnbalar, çay, muzu,
ekeri, pirinci, mazotu Irak'a deil de Türkiye'ye sokmak istedikleri
için, bu yöntemi kullanmlar. Transit ileminde hiç bir vergi alnmad
için, Türkiye'ye sokulmak istenen mallar, Irak'a gönderiliyormu denerek
vergiden muaf tutulmu. Suriye'den Irak'a muzlarn gitme olana varken,
gümrük, kaçakçlarn bu oyununu es geçmi. Yani Transit Rejimi ihlal
edilmi. Tabii Türkiye'de kalan muzlarn, nasl Irak'a geçmi gibi
gösterildiini de unutmamak gerekiyor. Hangi gümrük yetkililerinin buna
onay verdii, mallar Irak'a gitmi gibi gösterdii de açklanmal.

Vergisiz tatl "kazanç"

Bu konuda kamuoyunda pek fazla ismi gündeme gelmeyen dier bir kurum ise
Maliye Bakanl. Maliye Bakanl da olayda en az thal znini ve Dahilde
leme zin Belgesini veren D Ticaret Müstearl kadar iin içinde
görünüyor. Paraüt Operasyonunu yürüten savc Talat alk; Altnbalar'n
devletten yaklak 500 trilyona yakn para aldn söylemiti. Bu kadar
yüksek miktarda devletten Katma Deer Vergisi alan bir firmann, devlete
neredeyse yok denecek kadar az vergi vermesi de oldukça enteresan. Maliye
yetkilileri kimin vergi mükellefi olup olmadn, ne kadar vergi vermesi
gerektiini çok iyi bilen bir kurum. Bu konuyla ilgili görütüümüz eski
bir maliye bürokrat bizlere ilginç açklamalarda bulundu. "Bu mallar
firmann depolarna girdii zaman hiç mi fatura, irsaliye kesilmedi?
Yeminli mali müavir bunlar bilmiyor muydu? Maliye, depoya ne kadar mal
gittiini inceleyip, kendi bölgesindeki bu ahsn vergi mükellefi olduunu
annda tesbit edebilir. Bir firma, ben holdingim diyor ama hiç devlete
vergi vermiyor. Trilyonlarca lira devletten para alyor. Maliye holdingim
diyen bir kurumun vergi vermemesini nasl açklyor? Bölgenin en önemli i
adam olduu söylenen kii nasl vergi vermez?" Son operasyonda neden
Maliye Bakanl'nn da soruturulmad merak konusu. Altnba, vurgunu,
tevik ve vergiden yapmasna ramen, soruturma aamasnda bu kurumun
devre dndaym gibi gösterilmesi de oldukça garip.

Yapm olduu hayali ihracat sonucu devletten trilyonlarca katma deer
iadesi alan Altnba, Gaziantep'te vergi yükümlüsü olduu iki fabrika için
vergi ödememi. Altnba'n Nizip lçesi'ndeki Altnba Ya Fabrikas 1998
ve 1999 yllarnda zarar ettii belirtilerek vergi ödememi. 1998'de 9
milyar 670 milyon lira kurumlar vergisi ödeyen Doal Salça Fabrikas ise
1999'da gelir ve giderini eit göstererek vergi ödemekten kurtulunmu.

Sar muzu sarartmak!

Konuyla ilgili bir ihmal de Tarm Bakanl tarafndan yaplyor. Tarm
Bakanl Altnbalar'a, muz sarartma ilemi için ithal izni vermi. Muz
sarartma ilemi diye bir eyin olmayaca oldukça açk. Çünkü muz,
sararmadan ithal edilip olgunlatrlabilir. Sararm bir muzun tekrar
sarartlaca gibi bir iddiada bulunmak, pimi yemei tekrar piirmeye
benziyor. Altnbalar ithal izinlerini de bir haftada almlar.
Sanayicilerin ithal izinlerini almak için iki bazen de üç ay beklemek
zorunda kalmalarna ramen, bu ithalata ksa sürede izin verilmesi
düündürücü. Tarm Bakanl'nn yapm olduu sorumsuzluk bununla da
snrl deil. Altnba Holding'e muz ithal yetkisini veren Tarm
Bakanl eski Müstear Yardmcs ahin Cengiz. Altnba gibi Gaziantep
Nizipli olan ahin Cengiz'in bir seferde 4 bin 560 ton muz ithal iznini
nasl verdii merak edilen bir dier konu.

Görüldüü gibi bu büyük vurgunun sadece 2-3 küçük tara gümrük müdürü ve
birkaç küçük memurla yapldn açklamak oldukça komik görünüyor.
lkokul mezunu, otobüslerde muavinlik yapan birinin devletin hazinesini
300 trilyon dolandrmasn basit bir olay olarak deerlendirmemek
gerekiyor. Bu vurgunun yllardr planl bir ekilde uygulandn görmek
lazm. Olayn boyutlarnn Ankara'ya kadar uzand da artk gün gibi
ortada. Devleti temsil etme durumunda olan kurumlarn ve makamlarn,
skandaldaki pozisyonlarn, varsa ihmallerini veya verdikleri mücadeleyi
bir an önce açklamalar gerekiyor. Ankara'da yapm olduumuz incelemeler
srasnda alm olduumuz izlenim bu konunun da kapatlaca yönünde.
Dileriz bu gerçeklemez  Basnda Muz Kategorisindeki Dier Balklar
Nehirlerimiz de 'satlyor'...
Nehirlerimiz de 'satlyor'... TELEFONDA bir ses; kendisini tanttktan sonra "PETKM'in satlmasna kahroldum.
Parat Operasyonu
alk: Vali mali dinlemem Parat operasyonu soruturmasn yrten Savc alk kararl: Kim belirlenirse alnacak. Yetkimizi kullanmaktan kanmayacaz
'ikita'clara sorular - Yaln Bayer
'ikita'clara sorular HRRYET'de dnk "thalatn simgesi ikita muz Trkiye'de retime geliyor' haberinde adlar geen Hakan Bilal Kutlualp ve Chiquita CEO'su Mr. Kistinger'e, yerli retici olarak ilk armz udur: "Ltfen ncelikle u anda Trkiye'ye ithal ettiiniz Chquta muzlarn vergisini tam ve eksiksiz olarak deyiniz. Trk ekonomisine u ana kadar vermi olduunuz zarar tazmin ediniz."
'ikita Muz' Trkiye'de retime Geliyor
thalatn Simgesi 'ikita Muz' Trkiye'de retime Geliyor Bir Zamanlar Trkiye'de Adeta thalatn Simgesi Haline Gelen Chiquita (ikita) Muzlar Trkiye'de retim Yapmak in Dmeye Basmaya Hazrlanyor.
Gmrklerde skandal
DEVLET Bakan Mehmet Keeciler'le gmrklerdeki 'skandallar' konuuyoruz. Gmrk Mtear Ramazan Uluda grevde kalacak m? - Kararnamesi iki defa Kk'e gidip geri dnmt. Gmrklerde operasyon yaplacak m? - Sabredin... Gereken neyse yaplacaktr. Trkiye'ye transit ad altnda kaak sokulan muz vurgunu iin ne diyorsunuz? - Bakn... 3 bin tona kim izin vermi? Muzda dahilde ileme -sarartma-olur mu? Adam ihra etmek zere getiriyor. Nereye gidiyor belli deil.
Muz retimi ve Pazarlanmasnda Karlalan Sorunlar ve zm nerileri
Trk Tarm Kabuk Deitiriyor-20050815 Aydnlk Gazetesi
KAMAN, BOZYAZI, ANAMUR VE GAZPAA ZLENMLER Trk tarm kabuk deitiriyor "Tarm can ekiiyor" denilen koullarda neden bu bal attk? Bu gerek bir yana, Trkiye'nin kendine zg dinamik, devrimci zgc harekete geiyor. Ulusal Kanal'da yaynlanan ifti Meclisi program iin 3 bin kilometreyi akn yol katettik ve Ankara, Krehir'in Kaman, Mersin'in Anamur ve Bozyaz ile Antalya'nn Gazipaa ilelerini gezdik. te gzlemlerimiz. SERKAN KO / VEL SVASLI

Site sahibi: Bünyamin KOZAK - Muz Uzman - Danman- Anamur - bkozak@muz.gen.tr

Yasal Uyar: Yaynlanan haber ve yazlarn (kaynak olarak gösterilenler hariç) tüm haklar Bünyamin KOZAK'a aittir. Kaynak gösterilse dahi yaznn veya haberin tamam özel izin alnmadan kullanlamaz.
Ancak alntlanan yaz veya haberin bir bölümü, alntlanan habere aktif link verilerek kullanlabilir.

...

 


 

SERA SGORTASINDA ÖNDER
Muzcular | letiim | Muz Sempozyumu |
Aktif Ziyareti:18 Bugn Gelen: 157 Toplam Ziyareti: 2607699
Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay