ANAMUR'da HAVA 


  Basnda Muz


Muz retimi ve Pazarlanmasnda Karlalan Sorunlar ve zm nerileri

Muz Üretimi ve Pazarlanmasnda Karlalan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 
Aralk - 2003
         lçemiz Toroslarn eteklerine kurulmu, Akdenize kys olan emsalsiz bir tarm merkezidir. Bölgenin mikroklima bir iklime sahip olmas bitki desenini daha da geniletmektedir. lçemizde toplam 37 köy ve 2 belde ve 1 ilçe merkezi bulunmaktadr. Toplam nüfusu 1997 nüfus saymna göre 110.000 civarndadr. Bunun 63.000‘i ilçe merkezinde, 47000’i belde ve köylerde oturmaktadr. %41 gibi görünen tarm nüfusu aslnda %80’leri bulmaktadr.
Muz ülkemizde Anamur, Bozyaz, Alanya, Gazipaa ve çevresinde, Toros dalarnn  koruduu mikroklimalarda, çok snrl alanlarda yetitirilmektedir. Üretim miktar 1994 ylnda ise 12.000 da üretim, 30.000 ton üretim ve dekara verim 2.500 kg. iken, 2003 ylna geldiimizde üretim alanlar 25.000 dekara, üretim ise 120 bin tonlara çkm, dekara verim ise 7 tona, verim ve meyve kalitesi yönünden dünya kalitesine ulamtr.
Üreticimiz muz üretimiyle ekonomimize her yl 150 trilyon lirann üzerinde katkda bulunmaktadr. Ülkemizin muz ihtiyac yaklak 250.000 tondur. Üretimin imdilik yetmedii kalan 130.000 ton muz ithalatla karlanmaktadr. Ülkemiz muz ithalatna 2000 ylnda 110 milyon dolar (176 trilyon), 2001 ylnda ise kaçak muz girilerinin önlenmesiyle 35 milyon dolar (56 trilyon) ödemitir.
Üreticimiz muz yetitiricilii konusunda çounlukla kendi bulduu metodlarla üretimini gerçekletirmekte, az da olsa bu konuda yaynlanan yaynlardan faydalanmaktadr. Konu ile ilgili yeterli bilimsel çalmalarn yaplmam olmas nedeniyle üretimde ve pazarlamada büyük sorunlar ortaya çkmaktadr.
Bu sorunlar aada özetlenmitir.
 
Muz Üretimi ve Pazarlanmasnda Ortaya Çkan Sorunlar;
1- Gübreleme; Muz Yetitiricilii  konusunda bilimsel bir gübreleme çalmasnn yaplmam olmas nedeniyle üreticimiz babadan kalma ve komudan duyma yöntemler ve gübre satclarnn önerileriyle hareket etmekte, en iyi muzu yetitiren çiftçinin yapt uygulamay yapmak istemektedir.
2- Çeit: Muz üreticisi çeit konusunda bilinçsizdir. Muz çeitleri konusunda her hangi bir çalma da yaplmad için komu bahçesinden ald fidanlarla yeni bahçe tesisi yaplmaktadr. Son 2-3 yldr baz firmalar doku kültürü muz fidan satcl yaparak baz bilinmeyen çeitleri getirmeye balamlardr. Ancak bu çeitler konusunda elimizde yeterli belge ve bilgi olmad için bu çeitlerin bölgemize uygun olup olmayaca konusunda yeterli bilgimizin bulunmay, çiftçiyi tamamen kendi haline brakmamza neden olmaktadr.
3- Sera tipi ve teknoloji kullanm: Muz seralar bitki boyunun yüksek olmas nedeniyle yüksek seralardr. Bölgede tamamen demirci ustalar tarafndan her hangi bir projeye bal olmadan yaplmaktadr. Teknik olarak hangi aç uygulanmal, yönü ne olmal, direnci ne kadar olmal, ne tür örtü kullanlmal, ne kadar rüzgar hzna dayanr. Yaan yamur sularnn tayabilir mi? Oluk eimi ne kadar konmal vs konularda var olan demirci ustalarn bilgilerine bal seralar kurulmaktadr. Bu da ülke ekonomisinin verimli kullanlmamasna neden olmaktadr.
4- Kredi : Muz üreticilerine yönelik olarak Ziraat Bankas yatrm kredilerini durdurmutur. Muz üreticileri Dorudan Gelir Desteinden yararlanmak için bavurmamaktadr. laç ve Gübre kullanmnn youn olduu muz üretiminde girdi desteklerinin de olmamas nedeniyle muz üreticisi tamamen kendi kaynaklaryla üretim yapmaktadr. Verilecek kredilerle üretim yönlendirmesi ve kaynaklarn daha verimli kullanlmas salanabilir.
5- Meyve Kalitesi: Son yllarda seralarn biraz daha yükselmesi, biraz daha gübre kullanmnda bilinçli davranlmaya balanlmasna ramen özellikle k aylarnda hasat edilmesi yakn olan muz meyvelerinde meyve kabuu çatlamalar meydana gelmekte ve bunun önüne geçilememektedir. Meyve kabuu çatlamalar tahminen her yl 5 trilyon lira civarnda ekonomik kayba neden olmaktadr.
6- Meyve ç Çürüklüü : Yetitiricilikte karlatmz en önemli sorunlardan biri de muz meyvesi iç çürüklüüdür. Meyve kalitesinin bozan bu durumda üretim artlarndan kaynaklanmaktadr.
7- Gümrük Vergisi: Muz üretimini ayakta tutan en önemli destek, muz ithalatna uygulanan vergi oranlardr. Halen % 147,5 olarak uygulanan gümrük vergisi üreticimizi koruyan en önemli uygulamadr. Ancak bunun yannda muz ithalatnda üretimin en youn olduu Eylül-Mays arasndaki dönemde ihtiyaç duyulmamasna ramen muz ithalatnn yaplmas piyasay etkilemekte ve muzun pazarlamasna olumsuz etkide bulunmaktadr.
8- Kaçak Giriler: Muz üreticilerinin korkulu rüyas ise gümrüklerden yaplan kaçak muz girileridir. Her hangi bir kayda ve vergiye tabi olmayan kaçak muz girileri fiyatlar ve piyasay alt üst etmektedir. Ayrca kontrol edilmedii için hastalk, zararl ve salksz muz girilerine neden olabilmektedir.
9- Raf Ömrünün Ksal: Yerli muzun ithal muz önündeki en önemli sorunlarndan biri de ileme ve pazarlama teknolojisinin olmay nedeniyle raf ömrünün ksaldr. Üretim, ileme ve pazarlama srasnda karlalan sorunlar nedeniyle yerli muzun meyve kabuu çatlamakta, kararmakta ve rafta uzun süre bozulmadan kalamamaktadr. thal muz ise uluslar aras büyük firmalarn uyguladklar teknoloji ve pazarlama olanaklar sayesinde uzun raf ömrüne sahiptir. Yerli muzun bu olumsuzluu nedeniyle özellikle büyük marketlerdeki pazarda yer alamamakta, meydan ithal muza brakmaktadr.
10- Tama: Yerli muz üretiminin yapld Anamur ilçesi pazarlama merkezlerine uzak, yollar çok kötü, ulam zor bir bölgedir. Pazarlama firmalar küçük çapldr. klimlendirilmi tama araçlar olmad için özellikle kn meyvelerin dondan zarar görmemesi için souk, donlu bölgelere pazarlama ve sat yaplmamakta, bu bölgeler yine ithal muza braklmaktadr.
 
Çözüm Önerileri:
1- Gübreleme; Muz Yetitiricilii  konusunda (özellikle örtü alt) bilimsel bir gübreleme nasl yaplmal konusunda Bakanlmza bal aratrma kurulularnda ve Üniversitelerde aratrma ve deneme çalmalar yaplmal, elde edilen sonuçlarn bölgeye uygulanmas salanmaldr.
2- Çeit: Bakanlmza bal kurulular ve Üniversiteler yeni çeitler ve bu çeitlerin bölgeye adaptasyonu ile ilgili çalmalar yaparak elde edilen sonuçlarn bölgeye ve üreticiye aktarlmas salanmaldr.
3- Sera tipi ve teknoloji kullanm: Aratrma Kurulular imdiye kadar sebze üretimi ile ilgili sera teknolojileri üzerine çalmaktadrlar. Sebze seralarndan daha yüksek olan ve farkl bir teknoloji olmas gereken muz seralar ile ilgili olmas gereken sera teknolojisi ve sera içi donanmlarla ilgili teknolojik çalmalar yaplmaldr.
4- Kredi : Muz üreticilerine yönelik olarak Ziraat Bankas yatrm kredilerini durdurmutur. Ziraat Bankas imdiye kadar her hangi bir geri ödeme sorunu yaamam muz üreticileri için mutlaka yatrm ve iletme kredilerini yeni teknolojileri tevik edecek ekilde tekrar uygulamaya balamaldr.
5- Meyve Kalitesi: Üreticiyi ve tüketiciyi etkileyen meyve kabuu çatlamas ve meyve iç çürüklüünün nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Bu durumun nedenleri aratrlarak bulunmal ve çözümlenmelidir.
7- Gümrük Vergisi: Muz üretimini ayakta tutan en önemli destek, muz ithalatna uygulanan vergi oranlardr. Halen % 147,5 olarak uygulanan gümrük vergisi üreticimizi koruyan en önemli uygulamadr. Bu uygulama aynen sürdürülmelidir. Ayrca yerli üretimin en youn olduu Eylül-Mays arasndaki dönemde muz ithalat yaplmamaldr.
8- Kaçak Giriler: Muz üreticilerinin korkulu rüyas ise gümrüklerden yaplan kaçak muz girileridir. Ülke ekonomisine zarar veren kaçak giriler önlenmelidir.
9- Raf Ömrünün Ksal: Yerli muzun ithal muz önündeki en önemli sorunlarndan biri de ileme ve pazarlama teknolojisinin olmay nedeniyle raf ömrünün ksaldr. Raf ömrünün uzatlmas konusunda gerekli çalmalar yaplarak uygulamaya aktarlmal, yerli muzun ithal muz karsndaki bu zayfl giderilmelidir.
10- Tama: Yerli muz üretiminin yapld Anamur ilçesinin yollar geniletilmeli ve virajlar azaltlmal, Pazarlama firmalarnn iklimlendirilmi tama araçlar kullanmalar tevik edilmelidir. Kurulacak muz ileme, paketleme ve pazarlama firmalar KOB kapsamna alnmaldr.
 
lçemizde muz üretimi sürekli artmaktadr. Sürekli yeni seralar yaplmaktadr. Önümüzdeki 5 yl içinde Anamur’da üretimin 100 bin tonun üzerine çkmasn bekliyoruz. Bu potansiyeli yönlendirecek ve sahip çkacak bir kuruma ihtiyaç duyulmaktadr. Bu nedenle Anamur’da “muz üreticileri birlii” kurmak zorunludur. Mecliste bekleyen Üretici Birlikleri Yasas bir an önce çkarlmaldr.
Muz Üreticilerinin teknik sorunlar olduunda bavuru yapabilecekleri, sorunlarn teknik olarak izleyecek çalmalara ihtiyaç vardr. Bu çalmalar, tarmsal gelirlerinin % 50 sine yaknn muz üretiminin oluturduu, arlkl olarak muz yetitirilen Anamur, Bozyaz, Alanya ve Gazipaa ilçelerinde çok yararl sonuçlar verecektir. 15.12.2003
 
H.Niyazi SARIOLU
lçe Müdürü
 


  Basnda Muz Kategorisindeki Dier Balklar
Nehirlerimiz de 'satlyor'...
Nehirlerimiz de 'satlyor'... TELEFONDA bir ses; kendisini tanttktan sonra "PETKM'in satlmasna kahroldum.
Parat almad - Aksiyon dergisi 10-06-2000
Parat"' almad! Kamuoyu gnlerdir Gaziantep'teki parat operasyonuyla alkalanyor. Devletin kasasndan 500 trilyona yakn parann ilkokul mezunu ayn zamanda da bir dnem otobs muavinlii yapan biri tarafndan alnmas kafalar olduka kartrd.
Parat Operasyonu
alk: Vali mali dinlemem Parat operasyonu soruturmasn yrten Savc alk kararl: Kim belirlenirse alnacak. Yetkimizi kullanmaktan kanmayacaz
'ikita'clara sorular - Yaln Bayer
'ikita'clara sorular HRRYET'de dnk "thalatn simgesi ikita muz Trkiye'de retime geliyor' haberinde adlar geen Hakan Bilal Kutlualp ve Chiquita CEO'su Mr. Kistinger'e, yerli retici olarak ilk armz udur: "Ltfen ncelikle u anda Trkiye'ye ithal ettiiniz Chquta muzlarn vergisini tam ve eksiksiz olarak deyiniz. Trk ekonomisine u ana kadar vermi olduunuz zarar tazmin ediniz."
'ikita Muz' Trkiye'de retime Geliyor
thalatn Simgesi 'ikita Muz' Trkiye'de retime Geliyor Bir Zamanlar Trkiye'de Adeta thalatn Simgesi Haline Gelen Chiquita (ikita) Muzlar Trkiye'de retim Yapmak in Dmeye Basmaya Hazrlanyor.
Gmrklerde skandal
DEVLET Bakan Mehmet Keeciler'le gmrklerdeki 'skandallar' konuuyoruz. Gmrk Mtear Ramazan Uluda grevde kalacak m? - Kararnamesi iki defa Kk'e gidip geri dnmt. Gmrklerde operasyon yaplacak m? - Sabredin... Gereken neyse yaplacaktr. Trkiye'ye transit ad altnda kaak sokulan muz vurgunu iin ne diyorsunuz? - Bakn... 3 bin tona kim izin vermi? Muzda dahilde ileme -sarartma-olur mu? Adam ihra etmek zere getiriyor. Nereye gidiyor belli deil.
Trk Tarm Kabuk Deitiriyor-20050815 Aydnlk Gazetesi
KAMAN, BOZYAZI, ANAMUR VE GAZPAA ZLENMLER Trk tarm kabuk deitiriyor "Tarm can ekiiyor" denilen koullarda neden bu bal attk? Bu gerek bir yana, Trkiye'nin kendine zg dinamik, devrimci zgc harekete geiyor. Ulusal Kanal'da yaynlanan ifti Meclisi program iin 3 bin kilometreyi akn yol katettik ve Ankara, Krehir'in Kaman, Mersin'in Anamur ve Bozyaz ile Antalya'nn Gazipaa ilelerini gezdik. te gzlemlerimiz. SERKAN KO / VEL SVASLI

Site sahibi: Bünyamin KOZAK - Muz Uzman - Danman- Anamur - bkozak@muz.gen.tr

Yasal Uyar: Yaynlanan haber ve yazlarn (kaynak olarak gösterilenler hariç) tüm haklar Bünyamin KOZAK'a aittir. Kaynak gösterilse dahi yaznn veya haberin tamam özel izin alnmadan kullanlamaz.
Ancak alntlanan yaz veya haberin bir bölümü, alntlanan habere aktif link verilerek kullanlabilir.

...

 


 

SERA SGORTASINDA ÖNDER
Muzcular | letiim | Muz Sempozyumu |
Aktif Ziyareti:32 Bugn Gelen: 145 Toplam Ziyareti: 2607687
Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay