fbpx
Genel

Muz Kralından Bakan ÇAĞLAYAN’a Villa

Muz Kralından Bakan’a Villa
12 Temmuz 2013, 09:13 gazetemuz
Muz Kralı olarak tanınan,eski FENERBAHÇE yöneticisi,ünlü işadamı Hakan Bilal Kutlualp Bodrum’da ki villasını Ekonomi Bakan’ı Zafer Çağlayan’a sattı.
İnşaat yasağını delen Bakan, restorasyon çalışmaları için de 1 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Lüks villa sahibi olan Zafer Çağlayan, hemen tadilata başladı. İnşaat yasağını delen Bakan, restorasyon çalışmaları için de 1 milyon dolarlık bütçe ayırdı… Eko­no­mi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan da Bod­ru­mlu ol­du. Çağ­la­yan, Fe­ner­bah­çe­’nin es­ki yö­ne­ti­ci­si Ha­kan Bi­lal Kut­lu­al­p’­in Ya­lı­ka­va­k’­ta­ki evi­ni 2.5 mil­yon do­la­ra (5 mil­yon TL) sa­tın al­dı. 1 milyon $ indirim Ya­lı­ka­vak Ca­sa­no­va Ev­le­ri­’n­deki vil­la­nın pi­ya­sa de­ğe­ri­nin 3.5 ila 4 mil­yon do­lar ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Kut­lu­al­p’­in, evi­ni sa­tın al­mak is­te­yen kişi Çağ­la­yan olun­ca 1 mil­yon do­lar in­di­rim yap­tı­ğı öne sü­rül­dü. Çağ­la­yan evi sa­tın alır al­maz da ta­di­la­ta baş­la­dı. Ba­ka­n’­ın aldığı ev iki ayrı villanın birleşmesinden oluşuyor. Bakan şimdi villayı yeniden iki ayrı villa haline getiriyor. Kay­ma­kam­lı­ğı­n “Tu­rizm kö­tü et­ki­len­me­si­n” di­ye her yıl 15 Ma­yı­s’­ta in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­nı dur­dur­ma­sı­na rağ­men Çağ­la­ya­n’­ın evin­de 4 ay ön­ce baş­la­yan ta­di­lat hız kes­me­di. Zafer Çağlayan’ın ta­di­lat için yak­la­şık 1 mil­yon do­lar harcadığı öğ­re­nil­di. Kom­şu­lar is­yan et­ti Lüks vil­la­daki in­şa­at ça­lış­ma­la­rı ise si­te sa­kin­le­ri­ni is­yan et­tir­di. Va­tan­daş­lar, “Ta­di­lat yap­mak is­te­yen Ba­kan olun­ca ya­sak kal­kı­yor mu?” di­ye­rek du­ru­ma tep­ki gös­ter­di. Çağ­la­yan gi­bi Bod­rum Ya­lı­ka­va­k’­ta vil­la sa­hi­bi olan­lar ara­sın­da Aziz Yıl­dı­rım, Tuğ­ba Çoş­kun, Ön­der Fı­rat, Se­da Sa­yan da bu­lu­nu­yor.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir